Thủ tục hành chính: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS163
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân xã
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:
+ Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 39, Thông tư số 05/2013/TT-LĐTBXH, có trách nhiệm xác nhận bản khai, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kèm các giấy tờ theo quy định;
+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 39, Thông tư số 05/2013/TT-LĐTBXH, có trách nhiệm đối chiếu, ghép hồ sơ người có công đang quản lý với hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần và ra quyết định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng