Thủ tục hành chính: Hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-284918-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận bản khai
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng