Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ - Bộ Nội vụ

Thông tin thủ tục hành chính Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ - Bộ Nội vụ

Số hồ sơ: B-BNV-093752-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Nội vụ (Vụ Tổ chức phi chính phủ)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Nội vụ hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Nội vụ nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng