Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Hợp nhất các công ty cổ phần - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Hợp nhất các công ty cổ phần - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-BS261
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng