Thủ tục hành chính: Hoàn trả tiền đóng Bảo hiểm xã hội , Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thông tin thủ tục hành chính Hoàn trả tiền đóng Bảo hiểm xã hội , Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Số hồ sơ: B-BXH-BS08
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Thời gian cụ thể do BHXH tỉnh quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hoàn trả
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng