Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS348
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Miễn, giảm, gia hạn, hoàn thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức có trụ sở điều hành, nơi cá nhân có cơ sở thường trú hoặc tại Cục Thuế nơi tổ chức, cá nhân đã nộp số thuế đề nghị hoàn.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức có trụ sở điều hành, nơi cá nhân có cơ sở thường trú hoặc tại Cục Thuế nơi tổ chức, cá nhân đã nộp số thuế đề nghị hoàn.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định tại Cục Thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức có trụ sở điều hành, nơi cá nhân có cơ sở thường trú hoặc tại Cục Thuế nơi tổ chức, cá nhân đã nộp số thuế đề nghị hoàn, theo một trong các hình thức sau:
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.
- Gửi qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 40 (bốn mươi) ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cục trưởng Cục Thuế ban hành quyết định hoàn thuế theo mẫu số 01/QĐHT hoặc quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách Nhà nước theo mẫu số 02/QĐHT và/hoặc thông báo về việc không được hoàn thuế theo mẫu số 02/HT-TB gửi người nộp thuế.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng