Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Hoàn thuế Giá trị gia tăng đối với tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) - Bộ Tài chính

Thông tin thủ tục hành chính Hoàn thuế Giá trị gia tăng đối với tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) - Bộ Tài chính

Số hồ sơ: B-BTC-044041-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Miễn, giảm, gia hạn, hoàn thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: + Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ
+ Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết là 6 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước hoàn thuế sau hoặc Quyết định hành chính hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu Ngân sách nhà nước hoặc Thông báo về việc không được hoàn thuế
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng