Thủ tục hành chính: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA (hoàn trước kiểm tra sau) - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA (hoàn trước kiểm tra sau) - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS342
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Miễn, giảm, gia hạn, hoàn thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.
- Gửi qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 06 ngày kể từ ngày cơ quan Thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hoàn thuế hoặc quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ ngân sách Nhà nước; Thông báo không thuộc trường hợp hoàn thuế
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA (hoàn trước kiểm tra sau) - Ninh Thuận

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và đến nộp cho cơ quan Thuế (tại bộ phận “một cửa” - bộ phận Tuyên truyền hỗ trợ NNT) hoặc gửi qua đường bưu điện.
Bước 2: Cơ quan Thuế (CQT) tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; vào sổ theo dõi viết phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho NNT nếu NNT nộp hồ sơ trực tiếp tại CQT.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA (hoàn trước kiểm tra sau) - Ninh Thuận

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
Đối với Chủ dự án và Nhà thầu chính thì bao gồm cả:
- Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được ngân sách Nhà nước cấp phát (bản chụp có đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền của dự án). Trường hợp hoàn thuế nhiều lần thì chỉ xuất trình lần đầu.
- Xác nhận của cơ quan chủ quản dự án ODA về hình thức cung cấp dự án ODA là ODA không hoàn lại hay ODA vay được ngân sách Nhà nước cấp phát ưu đãi thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng (bản chụp có xác nhận của cơ sở) và việc không được ngân sách Nhà nước cấp vốn đối ứng để trả thuế giá trị gia tăng. Người nộp thuế chỉ phải nộp tài liệu này với hồ sơ hoàn thuế lần đầu của dự án.
- Trường hợp nhà thầu chính lập hồ sơ hoàn thuế thì ngoài những tài liệu nêu tại điểm này, còn phải có xác nhận của chủ dự án về việc dự án không được ngân sách Nhà nước bố trí vốn đối ứng để thanh toán cho nhà thầu theo giá có thuế giá trị gia tăng; giá thanh toán theo kết quả thầu không có thuế giá trị gia tăng và đề nghị hoàn thuế cho nhà thầu chính.
- Đối với Văn phòng dự án ODA, gồm:
- Văn bản thoả thuận giữa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam với Nhà tài trợ về việc thành lập văn phòng đại diện (bản chụp có xác nhận của Văn phòng).
- Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập Văn phòng đại diện (bản chụp có xác nhận của Văn phòng).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA (hoàn trước kiểm tra sau) - Ninh Thuận

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA (hoàn trước kiểm tra sau) - Ninh Thuận

Thủ tục hành chính liên quan Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA (hoàn trước kiểm tra sau) - Ninh Thuận

Thủ tục hành chính liên quan nội dung
1. Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu - Ninh Thuận
2. Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (kiểm tra trước, hoàn thuế sau) - Ninh Thuận
3. Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá, dịch vụ có thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo (kiểm tra trước, hoàn thuế sau) - Ninh Thuận
4. Hoàn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp - Ninh Thuận
5. Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần - Ninh Thuận
6. Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (hoàn thuế trước, kiểm tra sau) - Ninh Thuận
7. Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (kiểm tra trước, hoàn thuế sau) - Ninh Thuận
8. Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp - Ninh Thuận
9. Hoàn các loại thuế, phí khác (hoàn thuế trước, kiểm tra sau) - Ninh Thuận
10. Hoàn các loại thuế, phí khác (kiểm tra trước, hoàn thuế sau) - Ninh Thuận
  • không có
  • không có

Menu