Thủ tục hành chính: Hoàn thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước, kiểm tra sau)- Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Hoàn thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước, kiểm tra sau)- Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS425
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Miễn, giảm, gia hạn, hoàn thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu số [31] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế” hoặc chỉ tiêu số [33] - “Số thuế bù trừ vào kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế.
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán thuế.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hoàn thuế theo mẫu số 01/QĐHT hoặc quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu Ngân sách Nhà nước theo mẫu số 02/QĐHT và/hoặc thông báo về việc không được hoàn thuế theo mẫu số 02/HT-TB ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC gửi người nộp thuế.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng