Thủ tục hành chính: Hòa giải các vụ việc về hôn nhân gia đình - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Hòa giải các vụ việc về hôn nhân gia đình - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-076510-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Hòa giải cơ sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày, trường hợp phức tạp không quá 45 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản hoà giải
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng