Thủ tục hành chính: Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tin thủ tục hành chính Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Số hồ sơ: B-BLD-BS165
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm dịch vụ việc làm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người lao động phải trực tiếp nộp phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm tại trung tâm dịch vụ việc làm và được tư vấn, giới thiệu việc làm trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng