Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Hỗ trợ kinh phí mai táng cho người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Hỗ trợ kinh phí mai táng cho người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-064528-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng