Thủ tục hành chính: Hỗ trợ học sinh con hộ nghèo đi học - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Hỗ trợ học sinh con hộ nghèo đi học - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-118547-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Dân tộc Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng