Thủ tục hành chính: Hỗ trợ đầu tư trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin

Số hồ sơ: B-BNN-039687-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Sở Khoa học công nghệ
Cách thức thực hiện: Không quy định
Thời hạn giải quyết: Không quy định cho tất cả quá trình; một số công đoạn có quy định thời gian
Thẩm định dự án của Chủ đầu tư: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ - Ký kết hợp đồng: trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định của chủ đầu tư - Thành lập hội đồng nghiệm thu và nghiệm thu cho chủ đầu tư: Trong vòng 20 ngày, kể từ khi Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận được văn bản báo cáo của chủ đầu tư
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản nghiệm thu - Các kết quả hỗ trợ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng