Thủ tục hành chính: Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS791
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng