Thủ tục hành chính: Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-BS153
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Tư pháp; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: - Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày 01 tháng 9 hàng năm, cơ sở giáo dục mầm non lập danh sách trẻ được đề nghị cấp tiền hỗ trợ ăn trưa theo từng đối tượng (biểu mẫu theo Phụ lục 2) gửi uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở giáo dục mầm non đóng, kèm theo hồ sơ xét cấp hỗ trợ ăn trưa
- Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm tra, ký tên đóng dấu xác nhận danh sách trẻ theo từng đối tượng hưởng chính sách và gửi lại cho cơ sở giáo dục mầm non. Trường hợp nếu có trẻ được bổ sung thêm hoặc bị loại khỏi danh sách, phải ghi rõ họ tên và lý do được bổ sung hoặc bị loại khỏi danh sách
- Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được xác nhận của uỷ ban nhân dân cấp xã, cơ sở giáo dục mầm non làm công văn đề nghị kèm danh sách và hồ sơ xác nhận của uỷ ban nhân dân cấp xã gửi về phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện để tổng hợp, xét duyệt
- Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ cơ sở giáo dục mầm non gửi, phòng giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, xét duyệt danh sách và thông báo lại cho cơ sở giáo dục mầm non, đồng thời tổng hợp theo biểu Phụ lục 3 gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình uỷ ban nhân dân cấp huyện xét duyệt, làm cơ sở lập dự toán kinh phí; đồng thời gửi báo cáo sở Tài chính, sở Giáo dục và Đào tạo
- Trong vòng 15 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ của Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi cơ quan tài chính cấp huyện trình UBND cấp huyện phân bổ kinh phí hỗ trợ ăn trưa về Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi được UBND cấp huyện phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa, Phòng Giáo dục và Đào tạo phân bổ về các cơ sở mầm non công lập để chi trả cho phụ huynh học sinh và trực tiếp chi trả tiền hỗ trợ ăn trưa cho phụ huynh học sinh các trường ngoài công lập
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 5 tuổi thuộc đối tượng được hỗ trợ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng