Thủ tục hành chính: Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-120211-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản Lý Đầu Tư Phát Triển Đảo Phú Quốc
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài Chính - Kế Hoạch và Đầu Tư của Ban Quản Lý Đầu Tư Phát Triển Đảo Phú Quốc
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi nội dung gia hạn trực tiếp trên giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng