Thủ tục hành chính: Hồ sơ đề nghị đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, đôi với cơ sở bán lẻ thuốc (Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, cơ sở kinh doanh thuốc đông y, thuốc từ dược liệu) - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Hồ sơ đề nghị đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, đôi với cơ sở bán lẻ thuốc (Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, cơ sở kinh doanh thuốc đông y, thuốc từ dược liệu) - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-115517-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng