Thủ tục hành chính: Hồ sơ đề nghị cấp thẻ người giới thiệu thuốc - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Hồ sơ đề nghị cấp thẻ người giới thiệu thuốc - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-116974-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng