Thủ tục hành chính: Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-206534-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
Thời hạn giải quyết: - Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị của doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là chưa chính xác).
- Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo (trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng