Thủ tục hành chính: Hiệu chuẩn phương tiện đo - Hà Nội

Thông tin

Số hồ sơ: T-HNO-143729-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng kiểm định phương tiện đo - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước (Phòng kiểm định phương tiện đo- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội)
Thời hạn giải quyết: Theo thoả thuận thông thường không quá 5 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng