Thủ tục hành chính: Hiệp y khen thưởng - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Hiệp y khen thưởng - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS765
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban Thi đua - Khen thưởng hoặc qua đường công văn
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Tại Ban Thi đua - Khen thưởng: 06 ngày.
- Tại Ủy Ban Nhân dân Thành phố: 04 ngày.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản hiệp y
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng