Thủ tục hành chính: Gửi thư mời thầu gói thầu tư vấn dịch vụ tư vấn, đấu thầu hạn chế, gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Gửi thư mời thầu gói thầu tư vấn dịch vụ tư vấn, đấu thầu hạn chế, gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-241229-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thư mời thầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng