Thủ tục hành chính: Gửi các quy định, quyết định, nghị quyết của Đoàn luật sư - Bộ Tư pháp

Thông tin thủ tục hành chính Gửi các quy định, quyết định, nghị quyết của Đoàn luật sư - Bộ Tư pháp

Số hồ sơ: B-BTP-BS169
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên đoàn luật sư Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành các quy định, quyết định, nghị quyết của Đoàn luật sư
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Các quy định, quyết định, nghị quyết của Đoàn luật sư được gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên đoàn luật sư Việt Nam
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng