Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Góp ý thiết kế cơ sở (các dự án nhóm B, C đối với các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp, Khu kinh tế (theo điều 3 - thông tư 19/2009/TT-BXD) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Góp ý thiết kế cơ sở (các dự án nhóm B, C đối với các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp, Khu kinh tế (theo điều 3 - thông tư 19/2009/TT-BXD) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS579
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý Khu kinh tế.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư có yêu cầu đề nghị góp ý thiết kế cơ sở nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế.
Thời hạn giải quyết: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: ( theo khoản 1 điều 2 thông tư 03/2009/TT-BXD)
+ Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B;
+ Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Góp ý thiết kế cơ sở dự án.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng