Thủ tục hành chính: Giới thiệu vị trí thuê đất xây dựng công trình cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Giới thiệu vị trí thuê đất xây dựng công trình cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-128797-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Kon Tum
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Giải quyết trên thực địa
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo giới thiệu vị trí thuê đất xây dựng công trình
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng