Thủ tục hành chính: Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-023333-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Y tế, Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở y tế, chi cục an tòan vệ sinh thực phẩm
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng