Thủ tục hành chính: Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng zôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác và các hình thức tương tự trong lĩnh vực y tế - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng zôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác và các hình thức tương tự trong lĩnh vực y tế - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-029191-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng