Thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Giấy phép kinh doanh lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-023045-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại bộ phận“ Một cửa”
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng