Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (cấp lại) - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (cấp lại) - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-025557-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng