Thủ tục hành chính: Giấy phép công diễn chương trình nghệ thuật ở trong nước, ở nước ngoài - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Giấy phép công diễn chương trình nghệ thuật ở trong nước, ở nước ngoài - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-043178-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng