Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Giấy phép công diễn (Chương trình Ca múa nhạc – Thời trang) - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Giấy phép công diễn (Chương trình Ca múa nhạc – Thời trang) - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-031168-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng