Thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-034008-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng