Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Giao rừng và đất lâm nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Giao rừng và đất lâm nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-058406-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 36 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng