Thủ tục hành chính: Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-144330-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý rừng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý rừng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng