Thủ tục hành chính: Giao lại đất có thu tiền sử dụng đất trong khu kinh tế, khu công nghiệp - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Giao lại đất có thu tiền sử dụng đất trong khu kinh tế, khu công nghiệp - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-149254-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng