Thủ tục hành chính: Giao khoán đất lâm nghiệp theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Giao khoán đất lâm nghiệp theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-257813-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ rừng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ rừng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã
Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hồ sơ giao khoán đất lâm nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng