Thủ tục hành chính: Giao đất trồng cây hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Giao đất trồng cây hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-095140-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố; Bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả" thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; thành phố; Chi cục Thuế huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 50 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng