Thủ tục hành chính: Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đinh, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đinh, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-080524-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận hồ sơ và Quyết định GIẢI QUYẾT
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng