Thủ tục hành chính: Giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-050475-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tài chính
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 45 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhậnQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng