Thủ tục hành chính: Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-095143-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố; Bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả" thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; thành phố; Chi cục Thuế huyện, thành phố
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 50 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng