Thủ tục hành chính: Giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh đối với dự án không phải trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc không phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình - Ninh Bình

Thông tin thủ tục hành chính Giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh đối với dự án không phải trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc không phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình - Ninh Bình

Số hồ sơ: T-NBI-BS72
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với việc cấp Giấy chứng nhận)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian giải phóng mặt bằng, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư): Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ký quyết định giao đất, cho thuê đất trongt 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất trong 02 ngày làm việc (đối với trường hợp thuê đất) kể từ ngày nhận Quyết định giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận Quyết định giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh; Giao đất tại thực địa và trao Giấy chứng nhận 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng