Thủ tục hành chính: Giao đất, cho thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Giao đất, cho thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-014312-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành có liên quan và địa phương nơi thực hiện dự án
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tổng thời gian thực hiện 46 ngày làm việc (Thời gian thu hồi 26 ngày, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 20 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng