Thủ tục hành chính: Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-270709-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 9 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng