Thủ tục hành chính: Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư (đối với trường hợp dự án đầu tư thuộc doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài) - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư (đối với trường hợp dự án đầu tư thuộc doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài) - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-162871-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư về việc không chấp thuận giãn tiến độ thực hiện dự án
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng