Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư bên ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin thủ tục hành chính Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư bên ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hồ sơ: B-BKH-107500-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản không chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng