Thủ tục hành chính: Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế (là cá nhân) gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn - Bộ Tài chính

Thông tin

Số hồ sơ: B-BTC-044105-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Miễn, giảm, gia hạn, hoàn thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: + Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế ra quyết định miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc thông báo cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
+ Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: + Quyết định miễn, giảm thuế; + Thông báo không thuộc trường hợp được miễn, giảm thuế
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng