Thủ tục hành chính: Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn - Bộ Tài chính

Thông tin thủ tục hành chính Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn - Bộ Tài chính

Số hồ sơ: B-BTC-080066-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Miễn, giảm, gia hạn, hoàn thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Chi cục Thuế địa phương nơi cá nhân cư trú; Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Đối với hồ sơ thông thường: trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải ra quyết định giảm thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được giảm thuế; Đối với hồ sơ cơ quan thuế phải kiểm tra thực tế: trong thời hạn là 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải ra quyết định giảm thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được giảm thuế
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc Thông báo cho người nộp thuế không thuộc diện được giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng