Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Giám định tử thi (không mổ trường hợp chết trong vòng 48 giờ) - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Giám định tử thi (không mổ trường hợp chết trong vòng 48 giờ) - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-030586-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Giám định y khoa và Pháp Y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Giám định Pháp Y
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giám định Pháp Y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan trưng cầu. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Phòng Kỹ Thuật Hình Sự tỉnh(PC14)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản kết luận giám định tử thi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng