Thủ tục hành chính: Giám định tổng hợp - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Giám định tổng hợp - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-213231-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Phú Yên;
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Hội đồng Giám định y khoa
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận thường trực Hội đồng Giám định y khoa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Giám định y khoa
Thời hạn giải quyết: Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho người lao động.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định tổn thương cơ thể.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng